پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ

هدف: تفکیک دانش آموزان دبیرستانی با سازگاری خوب (از نظر حوزه های سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی) از دانش آموزان با سازگاری ضعیف. این پرسشنامه در صدد است تا دانش آموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش آموزانی با سازگاری ضعیف در سه حوزه عاطفی، اجتماعی ...

2,100 تومان

پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی ept فام و تیلور

این پرسشنامه دارای 48 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش) می باشد.   تعداد سوالات: 48 تعداد صفحات: 3 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی نوع فایل: WORD ...

1,900 تومان

پرسشنامه تعارض سازمانی

این پرسشنامه دارای ۹ سوال می باشد و هدف اصلی آن بررسی میزان تعارضات درون سازمانی از سه بعد تعارض مرئوس، تعارض با رئیس و تعارض با همردیفان است.   تعداد سوالات: 9 تعداد صفحات: 2 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی نوع فایل: WORD ...

1,900 تومان

مقیاس اعتیاد به اینترنت 24 سوالی

این پرسشنامه دارای 24 سوال برای سنجش میزان اعتیاد به اینترنت افراد می باشد.   تعداد سوالات: 24 تعداد صفحات: 2 شامل: پرسشنامه نوع فایل: WORD ...

1,900 تومان

پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی زیمرمن و پونز SRLIS

پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی (SRLS): این مقیاس توسط زیمرمن و مارتینز پونز,(1988) ساخته شده است. مقیاس مذکور دارای 27 ماده است که 24 ماده اول، مربوط به راهبردهای چهارده‌گانه یادگیری خودتنظیمی بوده و نمره کل فرد، حاصل جمع این 24 ماده است.این راهبردها شامل: خودارزشیابی، سازمان دادن و ...

1,900 تومان

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی - 22 سوالی

خود تنظیمی در این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس کاربرد راهبرد شناختی و خود تنظیمی ( مدیریت منابع و فراشناخت با هم ) است. خرده مقیاس کاربرد راهبرد شناختی دارای 13 سؤال و خرده مقیاس خود تنظیمی دارای 9 سؤال است که جمعاً 22 سؤال پرسشنامه را تشکیل می دهند. تعداد سوالات: 22 تعداد صفحات: ...

1,950 تومان

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف سنجش میزان رعایت هنجارهای اجتماعی نوجوانان از ابعاد مختلف (خانواده، مدرسه، جامعه) است.   تعداد سوالات: 30 تعداد صفحات: 3 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی نوع فایل: WORD   ...

1,850 تومان

پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (2009)

پرسشنامه استاندارد نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران شامل ۲۱ سوال است.   تعداد سوالات: 21 تعداد صفحات: 2 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی نوع فایل: WORD         ...

1,900 تومان

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس اجتماعی شدن در دانش آموزان است.   تعداد سوالات: 30 تعداد صفحات: 6 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری نوع فایل: WORD ...

1,550 تومان

پرسشنامه سبک های یادگیری وارک VARK

پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK) به وسیله دانشگاه لینکلن نیوزیلند، در سال 1998 تدوین یافت. این رویکرد بر سه اصل استوار است: 1. هر کسی توانایی یادگیری دروس دانشگاهی را دارد، اما هر کسی شیوه خاص خود را دارد؛ 2. هنگامی که شیوه های یادگیری متفاوت یادگیرندگان مورد توجه قرار می گیرد، ...

1,900 تومان

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

این پرسشنامه سبک های یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عینی – مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تأملی – آزمایشگری فعال، مورد سنجش قرار می دهد و از ترکیب این ابعاد چهار سبک یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده به دست می آید. تعداد سوالات: 12 تعداد صفحات: 7 شامل: ...

1,550 تومان

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی (mslq)

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دی­گروت (1990) شامل دو بخش باورهای انگیزشی (25ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (22ماده) می­باشد و مجموع ماده­های این مقیاس 47 ماده است مقیاس باورهای انگیزشی (25ماده)، سه خرده آزمون، خودکارآمدی، ارزش­گذاری درونی و ...

1,850 تومان

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 81 سوالی (mslq)

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری یک ابزار خودگزارش ده 81 آیتمی برای ارزیابی راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری در دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی است. پینتریچ، اسمیت، گارسیا و مک کیجی (1991) پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری را طراحی کردند. هدف پرسشنامه این ...

2,000 تومان

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس (فریزر،گیدینگز و مک روبی، ۱۹۹۵)

برای بررسی جو­ روانی اجتماعی کلاس در این پژوهش از مقیاس جو ­روانی اجتماعی کلاس (فرایزر و همکاران، 1955) استفاده شده است. اين مقياس شامل 20 گويه می­باشد که هر کدام به صورت جمله خبری بیان شده است. در ذيل هر گویه سه گزینه (هميشه)، (گاهي اوقات) و (هيچ وقت) ارائه شده است كه آزمودنی با ...

1,900 تومان

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور

ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ، دست ساز پژوهشگر است به این صورت که تمام مولفه ها وشاخص های آموزش های مهارتی محصول محور از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شد و پس از تایید متخصصین (مدیران اجرایی ) و استاد راهنما و مشاور محترم به صورت پرسشنامه تدوین شد که از چهار بخش فرصت ، ...

1,900 تومان

آزمون یار: پرسشنامه روانشناسی، مدیریت و سایر رشته ها

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما