نمونه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی (سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی) به همراه پاسخ

سوالات تخصصی استخدامی اموزگار ابتدایی سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی دانلود سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی: اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (90 سوال + پاسخ) اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (120 سوال + پاسخ) روش ها و فنون تدریس (70 سوال + پاسخ) روانشناسی رشد (110 سوال + ...

4,650 تومان

دانلود تصاویر آزمون اندریافت موضوع

دانلود تصاویر آزمون اندریافت موضوع

دانلود تصاویر آزمون اندریافت موضوع TAT تعداد تصاویر: 30 ...

4,900 تومان

نمره گذاری فرم بلند mmpi (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل خام)

کلید نمره گذاری فرم 566 سوالی MMPI کلید نمره گذاری فرم بلند mmpi - نمره گذاری فرم بلند mmpi تعداد سوالات: 566 تعداد صفحات: 44 شامل: کلید نمره گذاری + پرسشنامه + پاسخنامه +پروفایل خام نوع فایل: word ...

6,800 تومان

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

پرسشنامه دارای44 سوال در مقیاس لیکرت است و نیازهای صمیمیت و ابعاد آن یعنی عاطفی، عقلانی، جنسی، جسمانی، معنوی، زیباشناختی، اجتماعی و تفریحی و زمانی را مورد بررسی قرار می دهند. این پرسشنامه هریک از ابعاد به جز بعد معنوی که 6 سوال دارد، 5 سوال جهت ارزیابی در نظر گرفته شده است و در ...

1,950 تومان

نمره گذاری پرسشنامه شفقت خود

پرسشنامه شفقت خود – فرم بلند (تف و همکاران، 2003)این مقیاس شامل 26 ماده برای اندازه گیری شش مولفه مهربانی به خود (5 ماده) قضاوت نسبت خود (5 ماده)، اشتراک انسانی (4 ماده) در برابر انزوا (4 ماده) و ذهن آگاهی (4 ماده) در برابر همانندسازی افراطی (4 ماده) تدوین شده است. پرسشنامه شفقت خود – ...

1,950 تومان

پرسشنامه فرسودگی شغلی پرستاران

پرسشنامه فرسودگی شغلی در سال 1985 توسط مسلش ساخته شده است. این ابزار، پرسشنامه ای است که برآورد جدیدی از پدیده ی تنیدگی یا فرسودگی، مبتنی است. این پرسشنامه دارای 22 سوال می باشد که به سنجش فرسودگی هیجانی، پدیده های شخصیت زدایی و فقدان تحقق شخصی را در چارچوب فعالیت حرفه ای اندازه ...

1,950 تومان

پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو

این پرسشنامه شامل 10 سوال است که براي اولين بار در ايران توسط عريضي (1384)، ترجمه، پايايي سنجي و اعتباريابي شد.   تعداد سوالات: 10 تعداد صفحات: 2 شامل: پرسشنامه + پاسخنامه + نمره گذاری + روایی نوع فایل: WORD ...

1,900 تومان

پرسشنامه همدلی مهرابیان و اپستین

مقیاس همدلی مهرابیان و اپستین (1972) برای ارزیابی میزان همدلی افراد استفاده می شود. این مقیاس دارای 33 پرسش است که 17 پرسش آن بصورت مثبت و 16 پرسش دیگر به صورت معکوس طرح شده اند.     تعداد سوالات: 33 تعداد صفحات: 6 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی نوع فایل: WORD ...

1,650 تومان

پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز

شوارتز بر اساس پیمایش ارزشی راکیچ زمینه یابی بررسی ارزشهای خود را ساخت. پرسشنامه شوارتز مشتمل بر 57 ارزش است که شامل 30 ارزش غایی و 27 ارزش ابزاری هستند. روایی این پرسشنامه در 52 کشور مورد استفاده قرار گرفته است.   تعداد سوالات: 57 تعداد صفحات: 6 شامل: پرسشنامه + روایی و ...

1,900 تومان

پرسشنامه احساس تنهایی بزرگسالان

این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) می باشد.   تعداد سوالات: 14 تعداد صفحات: 4 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی نوع فایل: WORD ...

2,000 تومان

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت

این پرسشنامه توسط رجایی، خوی نژاد، نسائی،(1390)، تهیه و تدوین گردیده است که شامل 96 سؤال بوده و در مجموع 15 حالت روانشناختی مثبت به شرح ذیل می سنجد:1. توکل به خدا 2. خوش بینی 3. احساس کارآمدی4. وظیفه شناسی 5. احساس کنترل 6. هدفمندی7. امیدواری 8. معنادار بودن زندگی 9. رضایت از زندگی10. خلق ...

1,550 تومان

پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی

انتخاب متغیر گرایش مصرف به مشروبات الکلی بر اساس نظریه فیش باین وآیزن وآلپورت می باشدکه برای سنجش گرایش به سه بعد شناختی و عاطفی و رفتار اشاره دارند.برای اندازه گیری این مفهوم بعنوان متغیر وابسته مجموعأ 19 گویه مورد استفاده قرار می گیرد. تعداد سوالات: 19 تعداد صفحات: 2 شامل: ...

2,000 تومان

پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و همکاران

این مقیاس توسط دینر و دیگران(1985) تهیه و از 5 گزاره که مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند، تشکیل شده است. آزمودنیها اظهار می دارند که برای مثال چقدر از زندگی خود راضی اند و یا چقدر زندگی به زندگی آرمانی آنها نزدیک است.دینر و دیگران (1985) مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) را ...

1,950 تومان

پرسشنامه حل مسئله کسیدی و لانگ

مقیاس سبک های حل مساله را کسیدی و لانگ در سال 1996 طی دو مرحله ساختند و دارای 24 پرسش است که شش عامل را می سنجد و هرکدام از عوامل دربرگیرنده چهار ماده آزمون می باشند. این پرسشنامه به خوبی می تواند آسیب پذیری فرد را در برابر استرس نشان دهد و جمعیت سالم را از جمعیت بیمار جدا کند.پرسش ...

2,000 تومان

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران

برای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز(2007) استفاده می شود. این پرسشنامه 24 سؤالی و شامل چهار خرده مقیاس امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی است که در آن هر خرده مقیاس شامل 6 گویه است و آزمودنی به هر گویه در مقیاس 6 درجه ای( کاملا مخالفم تا کاملا ...

2,000 تومان

آزمون یار: پرسشنامه روانشناسی، مدیریت و سایر رشته ها

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما